درخواست وقت ملاقات با فرماندار شهرستان نطنز در روزهای دوشنبه هر هفته

ملاقات با فرماندار

  • با ذکر خیابان ،کوچه،کدپستی
  • درصورت داشتن مدارک تصاویر بارگذاری شود
  • حداکثر حجم مجاز برای بارگذاری: 64MB