دفتر اتباع خارجی

آئین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸

آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

آیین‌نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی

شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران

شرح وظایف

ضوابط اشتغال اتباع خارجی در ایران

ضوابط مربوط به تابعیت

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲۷۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن

قانون مبارزه با قاچاق انسان

قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود ۱

قانون وآیین نامه های اجرایی راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

قوانین مربوط به ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی