دفتر فنی ، حمل و نقل و ترافیک

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری اصفهان

۱ -حوزه شهرسازی و معماری دفتر فنی

الف –  کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ب-فرآیند گردش کار در کارگروه تخصصی امور زیربنایی ( تقاضاهای مربوط به داخل و خارج حریم شهرها)

چارت مربوطه به نام کارگروه تخصصی امور زیربنایی بپیوست ارسال می گردد.

 

ج-فرآیند گردش کار مغایرت اساسی

 

 

ب-حوزه فنی دفتر فنی

۱-آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

آیین نامه مربوطه به نام آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر است:

 حوزه شهرسازی و معماری

فراینذ گردش کار در کارگروه تخصصی امور زیر بنائی و شهرسازی
(تقاضاهای مربوط به داخل حریم شهرها)

قانون برگزاری مناقصات