عملکرد دولت سیزدهم

*******برنامه های هفته دولت در شهریور ۱۴۰۲********

 

 

موشن گرافی بسیار زیبا از ارایه آمار مقایسه ای  در دوسال ابتدای خدمت دولت سیزدهم در سطح شهرستان نطنز