درباره فرمانداری

تاریخچه

در زمان صفویه نطنز به صورت ولایت مستقلی در آمد و حکام آن مستقیماً از پایتخت یعنی قزوین و سپس اصفهان تعیین می¬شدند به عبارت دیگر توجه خاص پادشاهان صفوی بدین خطه که مسلماً وجود وزرا و مستوفیان کاردان نطنزی در دستگاه صفویه در این امر بی تاثیر نبوده است. موجب آن گردید که حکومت نطنز را ویژه قورچی شمشیر خاصه نمایند. در کتاب نقاوه الاثار فی ذکر الاخیار موضوع بدین گونه مورد تصریح قرار گرفته است.» شاهوردی بیک که اسن اولاد خلیفه و در آن زمان قورچی شمشیر خاصه شریفه بود بنابر آنکه در ایام سعادت فرجام شاه دین پناه داروغگی ولایت نطنز و توابع تعلق به قورچی شمشیر میداشت به نطنز آمده و حل اقامت انداخت و چون پادشاه فلک مستند شاه سلطان محمد در مقام تربیت اولاد ولی خلیفه بود شاهوردی بیک را به مرتبه خلافت که منصب پدرش بود سرافراز ساخت و طبل و علم ولی خلیفه را به او ارزانی داشته سرش به اوج رفعت برافراخت.»
شاه عباس اول که نطنز گردشگاه و شکارگاه تابستانی او به شمار می¬آمد با احداث دو کاخ در دو سوی نطنز تقریباً آن را به صورت پایتخت تابستانی درآورده بود به عبارت دیگر این پادشاه علاقه وافری بدین خطه از خود نشان می¬داد و شدت وحدت این علاقه بدان پایه رسید که نطنز را ولایت خاصه خود گردانید.
پس از انقراض صفویه و افشاریه و زندیه و روی کارآمدن قاجاریه باز هم حاکم نطنز از پایتخت، از بین مامورین سرشناس دولت و یا شاهزادگان تعیین می¬گردید مانند عبدالله خان ایروانی خواهرزاده حاج میرزا آغاسی صدراعظم محمد شاه شاهزاده محمدباقر میرزا پسر معزالدوله حسن اعظام قدسی ملقب به اعظم الوزاره طالقانی از چهره¬های معروف صدر مشروطیت (مولف کتاب، خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله) غلامحسین خان نوری مقلب به صدیق اکرم از آزادیخواهان روشنفکر و مجاهدین صدر مشروطیت که البته این وضع تا شروع انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی ادامه داشت زیرا در دوره اول مجلس شورای ملی صدر العلمای نطنزی به وکالت مجلس شورای ملی برگزیده شد که سخنرانی مهیج او برعلیه سلسله قاجار در مجلس و جمله تاریخی این سخنران که «شاهزادگان عظام نبایستی مصادر امور باشند» مدتها ورد زبانها بود.

در آن هنگام به عللی چند از جمله تاخت وتازهای پی در پی گروههایی چون نایب حسین کاشی و فرزندانش خانواده¬های بختیاری و اعوان و انصار آنها به عنوان تعقیب نایب حسین، رجبعلی لر به تحریک ماشاالله خان پسربزرگ نایب حسین، رضا جوزانی و جعفرقلی چرمینی که گاه خود را جزء اتباع نایب حسین قلمداد و در موارد مقتضی نیز بالاستقلال به تاخت و تاز و غارتگری می¬پرداختند و هر یک تا رسیدن گردنکش دیگری چند روزی خود را مالک الرقاب مردم این منطقه اعلام و تا سر حد امکان به منظور برآورده کردن خواسته¬های نامشروع وغیرقانونی خود از هیچ نوع آزار و اذیتی نسبت به مردم کوتاهی و خودداری نمی¬کردند، در نتیجه مردم را آن چنان از هستی ساقط کردند که اصطلاح «به نان شب محتاج است» درباره آنان مصداق پیدا کرده بود و بالاخره شیرازه امور آن چنان از هم پاشیده شد که تنها امید مردم دفع فاسد به وسیله افسد بود. شاید که در لحظه جابجایی غارتگران فرصت نفس کشیدنی برای آنان پیش آید.
از طرف دیگر ناتوانی زعمای وقت نطنز در اثر تاخت وتازهای پی درپی غارتگران و پیدایش اختلافات خانوادگی در بین آنها و دامن زدن به آتش این اختلافات با فراهم کردن دو دستگی در بین مردم به منظور سرکوبی یکدیگر این پیش آمدها موجب آن گردید که مترصدین فرصت طلب به صید ماهی از آب گل آلود پرداخته و شهری را که در قرون متمادی از استقلال برخودار می¬بود به صورت بخشی در آورده و ضمیمه کاشان نمایند.
این وضع تا سال ۱۳۳۶ شمسی (در حدود ۵۰ سال) ادامه داشت در این سال نخست وزیر وقت به اتفاق عده¬ای از وزراء و سایر مصادر امور راهی شهرستانها گردیدند از جمله مسافرتی به اصفهان واردستان نمود که گروه زیادی از مردم نطنز به اصفهان و سپس به اردستان به دیدار هیئت دولت رفته و درخواست مسافرت آنان را به نطنز به عمل آوردند. نخست وزیر که با اصرار و استقبال مردم نطنز مواجه گردید به عذر نداشتن فرودگاه از قبول دعوت خودداری نمود ولی رهبران جمعیت نطنزی اظهار داشتند در صورت پذیرش دعوت، فرودگاه در اسرع وقت ساخته خواهد شد. به هر جهت قبول دعوت موکول به ایجاد فرودگاه در نطنز که امر محالی به نظر می¬رسید گردید. در ساعت چهاربعدازظهر روز ۱۸ شهریورماه مردم فروگاه آماده شده را به نظر متخصصین مربوطه رسانیدند ولی به علت نواقص فنی چندی مورد قبول واقع نگردید.
مردم که زحمات خود را بی¬نتیجه دیدند باز مایوس نشده و چندین نقطه دیگر را برای این کار معرفی کردند که فقط مکانی در بیابان بالای پل هنجن مورد قبول واقع گردید منتهی می¬بایست تا ساعت ۱۱ شب آماده گردد گروه کثیری از مردم بخشهای مختلف نطنز با بیل و کلنگ و سایر وسایل روانه محل جدید فرودگاه شدند و در پرتو نور چراغ تا ساعت یازده شب فرودگاه را آماده
بهره¬برداری نمودند.
ساعت شش صبح روز بعد هیئت دولت با هواپیما به نطنز وارد و به همراه گروه زیادی که از شبانگاه در کنار فرودگاه به انتظار ورود آنان بودند روانه شهر نطنز شدند.
در دبیرستان سپهر نطنز هیئت دولت پس از صرف صبحانه تشکیل جلسه داده نخست انتزاع نطنز از کاشان و شهرستان شدن آن را مورد تصویب قرار داده و بدین گونه نطنز پس از مدتی در حدود پنجاه سال دوباره به صورت شهرستان درآمده و به عنوان یکی از شهرستانهای استان دوم به شمار آمد و اقدامات بعدی نیز موجب آن گردید که نطنز ضمیمه استان اصفهان گردد./

شرح وظایف فرمانداران
شورای‌ عالی‌ اداری‌ در هشتادمین‌ جلسه‌ مورخ‌ ۲۸/۷/۱۳۷۷ بنا به‌ پیشنهاد سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور و وزارت‌ کشور در اجرای‌ مفاد تبصره‌ ۳۱ قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ منظور متناسب‌ کردن‌ اختیارات‌ استانداران‌ و فرمانداران‌ با مسئولیت‌های‌ محوله‌ در استان‌ و تعیین‌ نحوه‌ ارتباط‌ آنها با مقامات‌ مرکزی‌ و نحوه‌ نظارت‌ بر عملکرد مدیران‌ محلی‌ و چگونگی‌ عزل‌ و نصب‌ آنان‌ و همچنین‌ تعیین‌ وظایف‌ استانداران‌ و فرمانداران‌ و نحوه‌ عزل‌ و نصب‌ آنها و چگونگی‌ ارتباط‌ آنها با مسئولین‌ دستگاههای‌ اجرایی‌شرح وظایف زیر را تصویب‌ نمود. بر اساس ماده ۲۴ این مصوبه کلیه‌ وظایف‌ و اختیاراتی‌ که‌ بر عهده‌ استانداران‌ محول‌ گردیده‌ است‌ فرمانداران‌ نیز همان‌ وظایف‌ و اختیارات‌ (به‌ استثنای‌ اختیار مطرح‌ در بند ۱۵ ماده‌ ۲ این‌ مصوبه‌) را در شهرستان‌ محل‌ ماموریت‌ خود دارا هستند.

طرح‌ تعیین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ استانداران‌ و فرمانداران‌ و نحوه‌ عزل‌ و نصب‌ آنان‌

‎‎‎ماده‌ ۱) استانداران‌ در قلمرو ماموریت‌ خویش‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ عالی‌ دولت‌، مسئولیت‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ عمومی‌ کشور در ارتباط‌ با وزارتخانه‌ها، موسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ و سایر دستگاههایی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از بودجه‌ عمومی‌ دولت‌ استفاده‌ می‌نمایند، نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، نیروهای‌ انتظامی‌، شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و شهرداریها و موسسات‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ را عهده‌دار خواهندبود. تبصره‌ ۱) نیروهای‌ نظامی‌ در چارچوب‌ وظایفی‌ که‌ در ارتباط‌ با امنیت‌ مناطق‌ دارند، تحت‌ نظارت‌ استانداران‌ عمل‌ خواهند کرد. تبصره ۲) استاندار به‌ عنوان‌ نماینده‌ عالی‌ دولت‌ در برابر رئیس‌ جمهور و هیات‌ وزیران‌ مسئول‌ بوده‌ و به‌ عنوان‌ نماینده‌ وزارت‌ کشور مسئولیت‌ اجرای‌ وظایف‌ و اختیارات‌ آن‌ وزارت‌ در استان‌ را عهده‌دار خواهد بود و در مقابل‌ وزیر کشور پاسخگوست‌.

ماده‌ ۲) وظایف‌ و اختیارات‌ استانداران‌ در قلمرو ماموریت‌ خویش‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد: ‎‎‎۱- استاندار مسئول‌ برقراری‌ و حفظ‌ نظم‌ و امنیت‌ استان‌ است‌. تبصره) وظایف‌ امنیتی‌ استانداران‌ را شورای‌ امنیت‌ کشور تعیین‌ می‌نماید. ‎‎‎۲- هدایت‌ و تشکیل‌ مرتب‌ جلسات‌ شورای‌ تامین‌ استان‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ مصوبات‌ آن‌. تبصره ۱) کلیه‌ ارگان‌های‌ عضو شورای‌ تامین‌ و سایر دستگاههای‌ اجرایی‌ استان‌ موظفند مصوبات‌ شورای‌ تامین‌ و دستورات‌ امنیتی‌ استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای‌ امنیتی‌ و سیاسی‌ را به‌ استاندار گزارش‌ نمایند. با متخلفین‌ برابر مقررات‌ رفتار خواهد شد. تبصره ۲) هدایت‌ و نظارت‌ بر عملکرد شوراهای‌ تامین‌ شهرستانها و اقدامات‌ امنیتی‌ فرمانداران‌ و سایر دستگاههای‌ اجرایی‌ محلی‌ و هماهنگی‌ در حفظ‌ آمادگی‌ ارگانهای‌ امنیتی‌. ‎‎‎۳- پیش‌بینی‌ و پیشگیری‌ معضلات‌ امنیتی‌ استان‌، تعیین‌ و تدوین‌ اولویت‌ها و سیاست‌های‌ امنیتی‌ و تعیین‌ حدود وظایف‌ و اختیارات‌ امنیتی‌ کلیه‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ استان‌ در چهارچوب‌ وظایف‌ قانونی‌ آنها. ‎‎‎۴- فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ اجرای‌ طرح‌ها و سیاست‌های‌ عام‌ امنیتی‌ و انتظامی‌، مصوبات‌ مراجع‌ قانونی‌، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های‌ امنیتی‌. ‎‎‎۵- تایید تشکیل‌ موقت‌ یا دائم‌ و یا انحلال‌ رده‌های‌ انتظامی‌ در سطح‌ استان‌ در چهارچوب‌ قوانین‌ و دستورالعمل‌های‌ مربوطه‌. ‎‎‎۶- نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌، گذرنامه‌ و وظیفه‌ عمومی‌. ‎‎‎۷- پیشگیری‌ و مقابله‌ با مشکلات‌ مرزی‌ و نظارت‌ و مراقبت‌ از مرزهای‌ آبی‌ و خاکی‌ استان‌ و برنامه‌ریزی‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از هر گونه‌ تردد و نقل‌ و انتقالات‌ غیر مجاز در چهارچوب‌ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های‌ مصوب‌. ‎‎‎۸- بررسی‌ و تعیین‌ مناطق‌ ممنوع‌ و محدود برای‌ اسکان‌ و تردد و تعیین‌ گذرهای‌ مرزی‌ مجاز. ‎‎‎۹- بررسی‌ و ارائه‌ پیشنهاد ایجاد مرزهای‌ رسمی‌ (زمینی‌، هوایی‌، دریایی‌) استان‌ به‌ وزارت‌ کشور. ‎‎‎۱۰- بررسی‌ زمینه‌های‌ مشترک‌ همکاری‌ با استانهای‌ کشورهای‌ همجوار و انعقاد یادداشت‌ تفاهم‌ همکاری‌ محلی‌ در چهارچوب‌ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های‌ کلی‌ نظام‌. ‎‎‎۱۱- برنامه‌ریزی‌، هدایت‌ و ایجاد هماهنگی‌های‌ لازم‌ در خصوص‌ مبارزه‌ با مواد مخدر، قاچاق‌ سلاح‌، مواد منفجره‌، کالا و ارز. ‎‎‎۱۲- نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ تردد، اقامت‌، تابعیت‌، استملاک‌ و سایر امور مربوط‌ به‌ اتباع‌ و نمایندگی‌های‌ خارجی‌، پناهندگان‌، معاودین‌، مهاجرین‌ و آوارگان‌. ‎‎‎۱۳- فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ تشکیل‌ و تقویت‌ شوراهای‌ اسلامی‌ به‌ منظور جلب‌ مشارکت‌ همه‌ جانبه‌ مردم‌ استان‌ در امور مشارکت‌پذیر و سازماندهی‌ مطلوب‌ آن‌ و اعمال‌ نظارت‌ بر شوراهای‌ فوق‌ در چهارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌. ‎‎‎۱۴- تشکیل‌ و هدایت‌ شوراهایی‌ که‌ مسئولیت‌ آنها بر عهده‌ استاندار می‌باشد و رعایت‌ تصمیمات‌ متخذه‌ شوراهای‌ مذکور طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌. ‎‎‎۱۵- در غیاب‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر (به‌ جز شهر تهران‌) استاندار جانشین‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر خواهد بود. در این‌ حالت‌ کلیه‌ وظایف‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهرهای‌ تابعه‌ استان‌ به‌ غیر از وظیفه‌ مربوط‌ به‌ تصویب‌ برقراری‌ یا لغو عوارض‌ شهر و همچنین‌ تغییر نوع‌ و میزان‌ آن‌ بر عهده‌ استاندار می‌باشد. ‎‎‎۱۶- ایجاد زمینه‌های‌ لازم‌ برای‌ تاسیس‌ و توسعه‌ مجامع‌ و تشکل‌های‌ گوناگون‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ و تخصصی‌ و نظارت‌ بر فعالیت‌های‌ آنها به‌ منظور گسترش‌ مشارکت‌های‌ مردمی‌ در همه‌ زمینه‌ها و نهادینه‌ شدن‌ آزادی‌های‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌. ‎‎‎۱۷- نظارت‌ بر همه‌پرسی‌ و کلیه‌ انتخاباتی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ برگزار می‌گردد. ‎‎‎۱۸- انجام‌ مطالعات‌ و اقدامات‌ اجرایی‌ تقسیمات‌ کشوری‌. ‎‎‎۱۹- نظارت‌ بر حسن‌ جریان‌ امور مربوط‌ به‌ ثبت‌ احوال‌. ‎‎‎۲۰- ایجاد زمینه‌ مناسب‌ جهت‌ رشد و ارتقاء فرهنگی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ بانوان‌ و ایجادهماهنگی‌ بین‌دستگاههای‌ ذیربط‌ ونظارت‌برفعالیت‌ آنها. ‎‎‎۲۱- فراهم‌ آوردن‌ زمینه‌های‌ مناسب‌ برای‌ رشد و پیشرفت‌ و گسترش‌ آموزش‌ و پرورش‌، ورزش‌ همگانی‌، بهداشت‌ عمومی‌، آموزش‌ عالی‌ و تحقیقات‌. ‎‎‎۲۲- حفظ‌ و حراست‌ از ارزشهای‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و گسترش‌ فرهنگ‌ اصیل‌ اسلامی‌. ‎‎‎۲۳- هدایت‌ و هماهنگی‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ پیشگیری‌ و جلوگیری‌ از منکرات‌ و مفاسد اجتماعی‌. ‎‎‎۲۴- فراهم‌ آوردن‌ زمینه‌های‌ عدالت‌ اجتماعی‌ و فقرزدایی‌ ‎‎‎۲۵- اتخاذ تدابیر و اعمال‌ هماهنگی‌ لازم‌ به‌ منظور پیشگیری‌، کنترل‌ و مهار بحران‌های‌ ناشی‌ از حوادث‌ و بلایای‌ طبیعی‌ از قبیل‌ سیل‌، زلزله‌ و… ‎‎‎۲۶- نظارت‌ بر امور ایثارگران‌ و خانواده‌های‌ معظم‌ شهداء ‎‎‎۲۷- هماهنگی‌ و نظارت‌ بر مسائل‌ رفاهی‌ کارکنان‌ دولت‌ و هماهنگ‌ نمودن‌ امور رفاهی‌ آنان‌. ‎‎‎۲۸- مطالعه‌ و بررسی‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ در استان‌ و ارائه‌ پیشنهادات‌ لازم‌ به‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور و سایر مراجع‌ ذیصلاح‌. ‎‎‎۲۹- نظارت‌ بر حسن‌ اجراء قوانین‌ و مقررات‌ ‎‎‎۳۰- نظارت‌ و بازرسی‌ از کلیه‌ ارگان‌های‌ موضوع‌ ماده‌ یک‌ این‌ مصوبه‌ به‌ جز مواردی‌ که‌ به‌ حکم‌ قانون‌ مستثنی‌ شده‌ باشد و همچنین‌ مراقبت‌ در رفتار و اعمال‌ کلیه‌ کارکنان‌ ارگان‌های‌ مذکور. ‎‎‎۳۱- ارزشیابی‌عملکردمدیران‌براساس‌مصوبات‌ودستورالعمل‌های‌مراجع‌ ذیصلاح‌. ‎‎‎۳۲- فراهم‌ آوردن‌ زمینه‌ همکاری‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ فعالیت‌های‌ دستگاههای‌ دولتی‌، سازمان‌های‌ محلی‌، نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شوراهای‌ محلی‌ در چهارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌. ‎‎‎۳۳- نظارت‌ و مراقبت‌ در اجرای‌ برنامه‌های‌ عمرانی‌ (ملی‌، استانی‌) و در صورت‌ لزوم‌ دادن‌ تذکر به‌ مسئولین‌ اجرایی‌ و یا اعلام‌ مراتب‌ به‌ سازمان‌ و وزارتخانه‌ مربوطه‌ در جهت‌ رفع‌ نواقص‌ احتمالی‌. ‎‎‎۳۴- نظارت‌ بر حفظ‌ و حراست‌ از منابع‌ طبیعی‌ و محیط‌ زیست‌ و استفاده‌ بهینه‌ از منابع‌ و امکانات‌ بالقوه‌ و موجود استان‌. ‎‎‎۳۵- شناسایی‌ استعدادهای‌ منطقه‌ای‌ و تعیین‌ نیازمندی‌های‌ استان‌ و تصمیم‌گیری‌، هماهنگی‌ و هدایت‌ برنامه‌ریزی‌ و بودجه‌ریزی‌ استان‌ با تاکید بر اولویت‌های‌ توسعه‌ منطقه‌ای‌ در چهارچوب‌ سیاست‌ها و راهبردهای‌ توسعه‌ ملی‌. ‎‎‎۳۶- پیشنهاد وضع‌ عوارض‌ جدید بر فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و خدماتی‌ در محدوده‌ استان‌ و شناسایی‌ منابع‌ جدید درآمدی‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ مراجع‌ ذیربط‌ در جهت‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ منطقه‌ای‌. ‎‎‎۳۷- تلاش‌ در جهت‌ کسب‌ منابع‌ درآمدی‌ مقرر در قوانین‌ مربوطه‌ در محدوده‌ استان‌ و همکاری‌ با دستگاههای‌ ملی‌ ذیربط‌ در این‌ خصوص‌. ‎‎‎۳۸- هدایت‌ و هماهنگی‌ فعالیت‌ بانکها و تعیین‌ اولویت‌ها در اعطای‌ تسهیلات‌ تکلیفی‌ بانکی‌ در چهارچوب‌ سیاست‌ها و برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور و تشویق‌ سرمایه‌گذاران‌ از طریق‌ تشکیل‌ موسسات‌ اعتباری‌ غیر دولتی‌ و جذب‌ سرمایه‌های‌ محلی‌ و سوق‌ دادن‌ آنها به‌ سمت‌ فعالیت‌های‌ تولیدی‌ و عمرانی‌. ‎‎‎۳۹- نظارت‌، هماهنگی‌ و هدایت‌ امور مربوط‌ به‌ صادرات‌ غیر نفتی‌، مبادلات‌ مرزی‌، ایجاد مناطق‌ آزاد تجاری‌ و صنعتی‌ و مناطق‌ ویژه‌ حراست‌ شده‌ و تاسیس‌ و راه‌اندازی‌ بازارچه‌های‌ مرزی‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌. ‎‎‎۴۰- اجرای‌ سایر وظایفی‌ که‌ در استانها از طریق‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ بر عهده‌ استاندار محول‌ می‌گردد.

ماده ۳) استانداران‌ به‌ پیشنهاد وزیر کشور و تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ با حکم‌ رئیس‌ جمهور منصوب‌ می‌گردند.

ماده ۴) عزل‌ استانداران‌ به‌ پیشنهاد وزیر کشور، تایید رئیس‌ جمهور و حکم‌ وزیر کشور انجام‌ می‌شود. تبصره) در صورت‌ استعفاء، عزل‌، فوت‌ و یا سایر مواردی‌ که‌ مانع‌ از انجام‌ وظایف‌ استانداران‌ گردد، سرپرست‌ استانداری‌ موقتاً از سوی‌ وزیر کشور تعیین‌ می‌شود، وزیر کشور موظف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ استاندار جدید را به‌ هیات‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.

ماده ۵) نصب‌وعزل‌ فرمانداران ‌با پیشنهاد استانداروتاییدو حکم‌ وزیر کشور خواهدبود.

ماده ۶) نصب‌ و عزل‌ بخشداران‌ با پیشنهاد فرماندار و تایید استاندار و حکم‌ وزیر کشور خواهد بود. تبصره) اختیارات‌ وزیر کشور موضوع‌ این‌ ماده‌ قابل‌ تفویض‌ به‌ استانداران‌ می‌باشد.

ماده ۷) در صورت‌ استعفاء، عزل‌، فوت‌ یا سایر مواردی‌ که‌ مانع‌ از انجام‌ وظایف‌ فرمانداران‌ و بخشداران‌ باشد، سرپرست‌ فرمانداری‌ یا بخشداری‌ از طریق‌ استاندار تعیین‌ می‌گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ماه‌ نسبت‌ به‌ معرفی‌ فرماندار و بخشدار جدید اقدام‌ لازم‌ را معمول‌ دارند.

ماده ۸) نصب‌ مدیران‌ کل‌ و یا بالاترین‌ مقامات‌ اداری‌، مدیران‌ پروژه‌های‌ ملی‌، بالاترین‌ مقام‌ نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، فرماندهان‌ نواحی‌ و مناطق‌ نیروهای‌ انتظامی‌ و مدیران‌ صداو سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در استان‌ توسط‌ وزراء یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ ذیربط‌ با هماهنگی‌ استاندار صورت‌ می‌گیرد. تبصره ۱) چنانچه‌ بین‌ استاندار و وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ ذیربط‌ در خصوص‌ نصب‌ مدیران‌ استان‌ اختلاف‌ نظر وجود داشته‌ باشد، به‌ منظور حل‌ اختلاف‌، هیاتی‌ مرکب‌ از وزیر کشور، وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ ذیربط‌ و یکی‌ از معاونین‌ رئیس‌ جمهور با انتخاب‌ رئیس‌ جمهور ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ تشکیل‌ و اتخاذ تصمیم‌ خواهند نمود. تبصره ۲) عزل‌ و تغییر مدیران‌ استان‌ توسط‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ ذیربط‌ و با اطلاع‌ استاندار صورت‌ می‌گیرد.

ماده ۹) کلیه‌ مدیران‌ کل‌ و بالاترین‌ مقامات‌ اجرایی‌ در استان‌ و فرمانده‌ ناحیه‌ انتظامی‌ موظفند عدم‌ حضور خود را در محل‌ خدمت‌ به‌ اطلاع‌ استاندار برسانند و جانشین‌ موقت‌ خود را به‌ وی‌ معرفی‌ نمایند.

ماده ۱۰) روسا و مسئولین‌ ادارات‌ موضوع‌ ماده‌ ۸ در شهرستان‌ با هماهنگی‌ فرماندار منصوب‌ می‌شوند. تبصره ۱) چنانچه‌ بین‌ فرماندار و مدیر کل‌ یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرایی‌ استان‌ در خصوص‌ نصب‌ روسا و مسئولین‌ ادارات‌ شهرستان‌ اختلاف‌ نظر وجود داشته‌ باشد، به‌ منظور حل‌ اختلاف‌، هیاتی‌ مرکب‌ از استاندار به‌ عنوان‌ نماینده‌ رئیس‌ جمهور، مدیر کل‌ و یا رئیس‌ سازمان‌ ذیربط‌ و فرماندار شهرستان‌ مربوطه‌ تشکیل‌ و اتخاذ تصمیم‌ خواهند نمود. تبصره ۲) عزل‌ و تغییر روسا و مسئولین‌ ادارات‌ شهرستان‌ توسط‌ مقام‌های‌ مجاز دستگاههای‌ ذیربط‌ با اطلاع‌ فرماندار صورت‌ می‌گیرد.

ماده ۱۱) کلیه‌ روسای‌ ادارات‌ و یا بالاترین‌ مقام‌ اجرایی‌ در شهرستان‌ و فرمانده‌ منطقه‌ انتظامی‌ موظفند عدم‌ حضور خود را در محل‌ خدمت‌ به‌ اطلاع‌ فرماندار برسانند و جانشین‌ موقت‌ خود را به‌ وی‌ معرفی‌ نمایند.

ماده ۱۲) در مواردی‌ که‌ استاندار حضور مدیری‌ را در استان‌ و فرماندار حضور رئیس‌ اداره‌ای‌ را در شهرستان‌ در زمان‌ معین‌ ضروری‌ بدانند مدیر و یا رئیس‌ اداره‌ مزبور موظف‌ است‌ از مرخصی‌ یا ماموریت‌ در آن‌ زمان‌ صرفنظر نموده‌ و در محل‌ خدمت‌ خود حضور یابد.

ماده ۱۳) استانداران‌ می‌توانند مستقیماً با مقامات‌ عالیرتبه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ارتباط‌ برقرار نمایند و مسائل‌ مورد نظر در قلمرو ماموریت‌ خویش‌ را مطرح‌ سازند.

ماده ۱۴) فرمانداران‌ می‌بایستی‌ از طریق‌ استانداران‌ با مقامات‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۳ ارتباط‌ برقرار نمایند.

ماده ۱۵) در اجرای‌ اصل‌ یکصد و بیست‌ و هفتم‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ منظور فراهم‌ آوردن‌ زمینه‌های‌ رشد و پیشرفت‌ منطقه‌ای‌ و اداره‌ مطلوب‌ و بهینه‌ استان‌ در صورت‌ موافقت‌ رئیس‌ جمهور و تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ در شرایط‌ خاص‌ و حسب‌ ضرورت‌ استانداران‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ ویژه‌ رئیس‌ جمهور تعیین‌ می‌گردند که‌ در این‌ صورت‌ تصمیمات‌ آنان‌ در حدود اختیارات‌ مشخص‌ در حکم‌ تصمیمات‌ رئیس‌ جمهور و هیات‌ وزیران‌ خواهد بود.

ماده ۱۶) استانداران‌ می‌توانند در اجرای‌ وظایف‌ واحدهای‌ اجرایی‌ در استان‌ که‌ به‌ نحوی‌ با برنامه‌های‌ توسعه‌ و سیاست‌های‌ عمومی‌، مسائل‌ امنیتی‌ و آرامش‌ عمومی‌ مرتبط‌ است‌ و همچنین‌ ایجاد هماهنگی‌ بین‌ واحدهای‌ مذکور و استفاده‌ بهینه‌ از امکانات‌ آنها با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مبادرت‌ به‌ تهیه‌ و ابلاغ‌ دستورالعمل‌های‌ اجرایی‌ نمایند. تبصره) دستگاههایی‌ که‌ از لحاظ‌ تشکیلاتی‌ به‌ صورت‌ منطقه‌ای‌ فعالیت‌ می‌نمایند و فعالیت‌های‌ آنها شامل‌ چند استان‌ می‌گردد لیکن‌ مرکز آنها در یک‌ استان‌ قرار دارد موظفند در مورد فعالیت‌های‌ مربوط‌ به‌ هر استان‌ با هماهنگی‌ استاندار ذیربط‌ اقدام‌ نمایند.

ماده ۱۷) کلیه‌ واحدهای‌ قضایی‌ در استان‌ موظفند در خصوص‌ مسائلی‌ که‌ به‌ نحوی‌ با آرامش‌ و امنیت‌ عمومی‌ استان‌ مرتبط‌ می‌باشد، هماهنگی‌های‌ لازم‌ را با استانداران‌ معمول‌ دارند. آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور با همکاری‌ وزارت‌ کشور و وزارت‌ دادگستری‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ خواهد رسید.

ماده ۱۸) کلیه‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ موظفند ترتیبی‌ اتخاذ نمایند که‌ استانداران‌ از ماموریت‌های‌ سازمانی‌ و اقدامات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و آخرین‌ دستورالعمل‌ها و ضوابط‌ و بخشنامه‌های‌ صادره‌ آگاهی‌ داشته‌ باشند. تبصره) کلیه‌ شوراها، ستادها و مجامعی‌ که‌ برای‌ هماهنگی‌ انجام‌ وظایف‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ در استانها طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ تشکیل‌ می‌گردد زیر نظر استانداران‌ فعالیت‌ خواهند نمود.

ماده ۱۹) واحدهای‌ اجرایی‌ استان‌ موظف‌ به‌ ارائه‌ گزارش‌ عملکرد دوره‌ای‌ خویش‌ به‌ استانداران‌ می‌باشند. استانداران‌ می‌توانند در صورت‌ لزوم‌ حسب‌ مورد خارج‌ از دوره‌ مزبور نیز از واحدهای‌ استانی‌ گزارش‌ امور مربوط‌ را دریافت‌ نمایند.

ماده ۲۰) استانداران‌ با هماهنگی‌ وزارت‌ کشور و موافقت‌ وزارت‌ خارجه‌ می‌توانند با مراکز فرهنگی‌ و اقتصادی‌ کشورهای‌ دیگر ارتباط‌ برقرار نمایند. تبصره ۱) برقراری‌ ارتباط‌ رسمی‌ و اداری‌ با نمایندگان‌ سیاسی‌ و کنسولی‌ در استان‌ بر عهده‌ استانداران‌ می‌باشد. تبصره ۲) هر گونه‌ ارتباط‌ استانداران‌ با مراکز سیاسی‌ کشورهای‌ دیگر حسب‌ ماموریت‌ محوله‌ از طرف‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ کشور صورت‌ خواهد گرفت‌.

ماده ۲۱) در اجرای‌ سیاست‌ عدم‌ تمرکز و به‌ منظور تسریع‌ در انتقال‌ وظایف‌ اجرایی‌ موسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ به‌ واحدهای‌ استانی‌، استانداران‌ موظفند ضمن‌ هماهنگی‌ و همکاری‌ با سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ موجبات‌ تحقق‌ هر چه‌ سریعتر امر فوق‌ را فراهم‌ نمایند.

ماده ۲۲) به‌ منظور فراهم‌ ساختن‌ زمینه‌ مناسب‌ جهت‌ هماهنگی‌ بین‌ فعالیت‌های‌ مختلف‌ و افزایش‌ قابلیت‌ها و کارآیی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ و تحقق‌ سیاست‌های‌ عمومی‌ و برنامه‌های‌ توسعه‌ در استان‌ و شهرستان‌، شورای‌ اداری‌ استان‌ به‌ ریاست‌ استاندار و شورای‌ اداری‌ شهرستان‌ به‌ ریاست‌ فرماندار تشکیل‌ می‌گردد. ترکیب‌، وظایف‌، اختیارات‌ و نحوه‌ کار شوراهای‌ مزبور براساس‌ آیین‌ نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور با همکاری‌ وزارت‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ خواهد رسید.

ماده ۲۳) انجام‌ مراسم‌ تشریفات‌ (استقبال‌، پذیرایی‌ و مشایعت‌) از مقامات‌ عالیرتبه‌ داخلی‌ و خارجی‌ که‌ رسماً به‌ استان‌ سفر می‌نمایند به‌ عهده‌ استاندار می‌باشد. تبصره) آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ و همچنین‌ نحوه‌ انجام‌ مراسم‌ تشریفات‌ مربوطه‌ به‌ موجب‌ آیین‌ نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشور و وزارت‌ امور خارجه‌ به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده ۲۴) کلیه‌ وظایف‌ و اختیاراتی‌ که‌ بر عهده‌ استانداران‌ محول‌ گردیده‌ است‌ فرمانداران‌ نیز همان‌ وظایف‌ و اختیارات‌ (به‌ استثنای‌ اختیار مطرح‌ در بند ۱۵ ماده‌ ۲ این‌ مصوبه‌) را در شهرستان‌ محل‌ ماموریت‌ خود دارا هستند.