چند رسانه ای

گزارشهای تصویری از پاره ای از فعالیتها و اقدامات انجام شده

 

 

فجر خدمت و جلسه شورای اداری روستا محور در فمی

 

حضور مسئولین محیط زیست کشور در نطنز و رسیدگی به مشکلات معادن

 

 

 

فجر خدمت و شورای اداری در طرقرود